SANOMED
E-learningová zóna SANOMED
System powered by
eMedius

PRAVIDLÁ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zamestnanci spoločnosti SANOMED s.r.o.:

Komora pre medicínske právo – MEDIUS (ďalej ako “prevádzkovateľ 1”) a spoločnosť SANOMED s.r.o. (ďalej ako “prevádzkovateľ 2”), ako spoloční prevádzkovatelia v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a na základe § 19 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. poskytujú informácie týkajúce sa pravidiel spracúvania osobných údajov prostredníctvom portálu sanomed.e-medius.sk.

VYSVETLENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV, PODANIE ZÁKLADNÝCH INFORMÁCIÍ

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽOV

Prevádzkovateľ 1:
Subjekt: Komora pre medicínske právo – MEDIUS
Sídlo: Mäsiarska 6, 040 01 Košice
IČO: 42 097 321
Email: elearning(zav.)medius.sk

Prevádzkovateľ 2:
Subjekt: SANOMED s.r.o.
Sídlo: Grösslingova 4, 811 09 Bratislava
IČO: 51 914 735


IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPROSTREDKOVATEĽOV

Prevádzkovateľ 1 spracúva osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov uvedených v bode PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV. Prevádzkovateľ 2 nespracúva osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov.

PORTÁL

E-learningové riešenie fungujúce na platforme e-medius. Presné umiestnenie sanomed.e-medius.sk. Cieľom portálu je umožniť e-learningové vzdelávanie pre potreby zamestnancov spoločnosti SANOMED s.r.o. Na portáli je umiestnené logo spoločnosti SANOMED s.r.o., čo má informovať užívateľa o tom, že táto webová lokalita je určená pre vzdelávanie o témach identifikovaných spoločnosťou SANOMED s.r.o.

DOTKNUTÁ OSOBA

Je fyzická osoba, ktorá sa zaregistruje na portáli, je v pracovnoprávnom vzťahu so spoločnosťou SANOMED s.r.o. a ktorá zároveň vstupuje do klientskej zóny umiestnenej na adrese sanomed.e-medius.sk (ďalej tiež ako “užívateľ”).

ZA AKÝM ÚČELOM, NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE A AKO DLHO SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom:

a) Zriadenie, zabezpečenie fungovania užívateľského konta, evidencia užívateľov portálu, realizovanie e-learningového vzdelávania

Na to, aby ste vedeli v plnej miere využívať služby poskytované webovým portálom sanomed.e-medius.sk, je potrebné, aby ste sa zaregistrovali a vytvorili si užívateľské konto.

V prípade, ak sa rozhodnete u nás vytvoriť užívateľské konto, zbierame všetky bežné údaje s tým súvisiace. Povinnými údajmi sú Vaše meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, login a heslo. Nepovinnými údajmi sú tituly a telefónne číslo.

V prípade, ak nám pri vytváraní užívateľského konta neposkytnete potrebné osobné údaje, nebude možné úspešne zavŕšiť vašu registráciu.

Doba spracovania osobných údajov: osobné údaje, ktoré súvisia s vaším užívateľským kontom, uchovávame počas doby existencie užívateľského konta, keďže sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli pre vás konto prevádzkovať.

Zamestnanci spoločnosti SANOMED s.r.o.:
Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov Prevádzkovateľa 1 je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste ako užívateľ.

b) Informovanie zamestnávateľa o absolvovaní kurzu

O absolvovaní kurzu informujeme Vášho zamestnávateľa spoločnosť SANOMED s.r.o. Vášho zamestnávateľa informujeme o tom, že ste kurz absolvovali a taktiež o tom, akú úspešnosť ste pri danom kurze dosiahli. Povinnými údajmi sú Vaše meno, priezvisko, dosiahnutá úspešnosť. Nepovinným údajom sú Vaše tituly.

V prípade, ak nám pri vytváraní užívateľského konta neposkytnete potrebné osobné údaje, nebude možné informovať Vášho zamestnávateľa o absolvovaní kurzu.

Doba spracovania osobných údajov: osobné údaje, ktoré súvisia s informovaním Vášho zamestnávateľa o absolvovaní kurzu, uchovávame počas doby trvania Vášho pracovného pomeru k spoločnosti SANOMED s.r.o., minimálne po dobu desiatich rokov.

Zamestnanci spoločnosti SANOMED s.r.o.:
Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov Prevádzkovateľa 1 je súhlas so spracovaním osobných údajov.

c) Vyhotovenie potvrdenia o úspešnom absolvovaní kurzu

V prípade, ak úspešne absolvujete vzdelávania na portáli, vyhotovíme Vám potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurzu. Na tento účel zbierame všetky bežné údaje s tým súvisiace. Potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurzu si môžete stiahnuť po prihlásení do Vášho konta a taktiež Vám ho zašleme na Vašu e-mailovú adresu. Povinnými údajmi sú Vaše meno, priezvisko, e-mailová adresa, dosiahnutá úspešnosť. Nepovinným údajom sú Vaše tituly.

V prípade, ak nám pri vytváraní užívateľského konta neposkytnete potrebné osobné údaje, nebude možné Vám vyhotoviť potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurzu.

Doba spracovania osobných údajov: osobné údaje, ktoré súvisia s Vaším užívateľským kontom, uchovávame počas doby existencie užívateľského konta, minimálne po dobu desiatich rokov.

Zamestnanci spoločnosti SANOMED s.r.o.:
Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov Prevádzkovateľa 2 je oprávnený záujem prevádzkovateľa.

d) Vedenie evidencie prijatej a odoslanej pošty

Za predpokladu, že s nami komunikujete prostredníctvom e-mailovej alebo poštovej komunikácie, tak vaše osobné údaje budeme spracúvať v tomto informačnom systéme.

Doba spracovania osobných údajov: osobné údaje, ktoré súvisia s vedením prijatej a odoslanej pošty, uchovávame počas doby existencie užívateľského konta, minimálne však po dobu desiatich rokov od uplatnenia reklamácie.

Zamestnanci spoločnosti SANOMED s.r.o.:
Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov Prevádzkovateľa 1 je plnenie zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov Prevádzkovateľa 2 je plnenie zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

e) Uplatňovanie práv dotknutej osoby

Vaše osobné údaje spracúvame len v prípade, že ste nám adresovali žiadosť v súvislosti s uplatňovaním vašich práv ako dotknutej osoby.

V prípade, ak nám neposkytnete potrebné osobné údaje, nebude možné vašej žiadosti vyhovieť.

Doba spracovania osobných údajov: osobné údaje, ktoré súvisia s uplatňovaním práv dotknutej osoby, uchovávame počas doby existencie užívateľského konta, minimálne však po dobu piatich rokov od uplatnenia práv dotknutej osoby.

Zamestnanci spoločnosti SANOMED s.r.o.:
Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov Prevádzkovateľa 1 je plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z článku 12 ods. 1 a nasl. GDPR.
Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov Prevádzkovateľa 2 je plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z článku 12 ods. 1 a nasl. GDPR.

AKO O VÁS ZÍSKAVAME OSOBNÉ ÚDAJE A AKÝM SPÔSOBOM ICH POUŽÍVAME

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás. Spoločnosť SANOMED s.r.o. poskytuje emailovú adresu, ktorú ste zadali pri registrácii, na základe čoho vám bude umožnené prihlásenie do klientskej zóny SANOMED s.r.o. Poskytnutie osobných údajov z vašej strany je dobrovoľné. Neposkytnutie môže znamenať, že Vám nebudeme môcť poskytnúť naše služby v súvislosti so zriadením užívateľského konta, zabezpečením jeho fungovania, vyhotovovaním potvrdenia o úspešnom absolvovaní kurzu, informovaním zamestnávateľa o absolvovaní kurzu, vedením evidencie prijatej a odoslanej pošty a uplatňovaním Vašich práv v postavení dotknutej osoby.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú sprístupňované:

  • (v celom rozsahu z dôvodu umiestnenia portálu a databázy na hostingovom serveri): poskytovateľovi webhostingu, na ktorom je umiestnený portál sanomed.e-medius.sk: WebSupport s. r. o., Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava
  • (v rozsahu e-mailová adresa a meno/priezvisko za účelom využívania služby hromadnej pošty): poskytovateľovi služby hromadného e-mailingu: Mailerlite, Jono Basanavičiaus g. 15, Vilnius 03108, Litva
  • (v celom rozsahu za účelom správy a údržby serveru): správcovi serveru, spoločnosti: NESECO s.r.o., Jelšová 2826/10, 040 22 Košice
  • (v celom rozsahu z dôvodu pravidelnej údržby portálu a jeho vylepšovania): IT podpora a programovanie portálu e-medius.sk: Mgr. Stanislav Horal – Seaside, Ulica Spartakovská 6464/9, 917 01 Trnava

PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN

Prevádzkovatelia neprenášajú osobné údaje dotknutých osôb aktívne do tretích krajín mimo EÚ. Niektorí partneri, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľ spolupracuje, však takéto prenosy realizujú, a to konkrétne do Litvy. Osoby, ktorým sa v Litve tieto údaje sprístupňujú (v našom prípade spoločnosť MailerLite / J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania), dodržiavajú podmienky bezpečnosti ukladania informácií (ISO 27001), ako aj certifikát riadenia IT služieb (ISO 20000) a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre osobné údaje užívateľov.

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Prevádzkovatelia nemajú určenú zodpovednú osobu. Pri výkone svojich práv sa Užívateľ môže obrátiť na Prevádzkovateľa 1 využijúc kontaktné údaje uvedené v úvode tohoto dokumentu. Prevádzková doba Prevádzkovateľa 1 je každý pracovný deň od 8:30 – 16:30.

AKÉ MÁTE PRÁVA A AKO ICH UPLATŇOVAŤ

Aké máte právo

Čo to pre vás v praxi znamená

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov
(čl. 7 Nariadenia GDPR)
Máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Právo požadovať prístup k osobným údajom
(čl. 15 Nariadenia GDPR)
Máte právo požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú vaše osobné údaje, ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto údajom (kópiu spracúvaných osobných údajov). Potvrdenie Vám poskytneme v písomnej podobe, a to buď poštou alebo elektronicky.

Právo na opravu
(čl. 16 Nariadenia GDPR)
Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a aby sme doplnili neúplné osobné údaje.

Právo na výmaz osobných údajov
(čl. 17 Nariadenia GDPR)
Máte právo požadovať výmaz osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, napríklad v situácii, keď osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, alebo ak odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov,  namietate spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21. ods. 1 Nariadenia alebo ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne. V takomto prípade osobné údaje bezodkladne  vymažeme s výnimkou, ak trvá povinnosť osobné údaje ďalej spracúvať, napr. povinnosť vyplývajúca z osobitného predpisu, z dôvodu verejného záujmu v oblasti zdravia alebo na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, ak by sa uplatnením práva na vymazanie závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania.

Právo na obmedzenie spracúvania
(čl. 18 Nariadenia GDPR)
Máte právo namietať správnosť osobných údajov počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadať namiesto toho obmedzenie ich použitia, nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov , alebo ak namietate spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi, máte právo požadovať obmedzenie spracúvanie osobných údajov.

Právo byť oboznámený s opravou alebo vymazaním osobných údajov
(čl. 19 Nariadenia GDPR)
Ak boli osobné údaje u príjemcu osobných údajov opravené alebo vymazané máte právo byť o tom informovaný.

Právo na prenosnosť údajov
(čl. 20 Nariadenia GDPR)
Máte právo získať osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť ich ďalšiemu Poskytovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na vašom súhlase so spracovaním osobných údajov alebo spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou. Uplatnením tohto práva nie je dotknuté vaše právo na výmaz osobných údajov.

Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
(čl. 22 Nariadenia GDPR)
Pri spracúvaní vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
(čl. 77 a 79 Nariadenia GDPR)
Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú spracúvané v rozpore so zákonom alebo Nariadením máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. 

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov alebo chcete uplatniť vyššie uvedené práva, môžete tak urobiť u ktoréhokoľvek zo spoločných prevádzkovateľov na e-mailovej adrese uvedenej v úvode tohto dokumentu alebo poštou na adrese uvedenej v úvode tohto dokumentu.

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na našom portáli.

 

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov nadobúdajú účinnosť 18.1.2021.